https://www.drevopaliva.cz/wp-content/uploads/banner-2024-12.jpg

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Roman Ludin IČ: 01803891 se sídlem Holasice 218, Rajhrad (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Holasice, Čsl. Armády 218, 664 61 Rajhrad,  email: info@drevopoptavka.cz, telefon: 777 646 222

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky / poptávky / registrace jako prodejce
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, při registraci firmy, či zpracování vaší poptávky.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • oprávněný zájem správce, Váš a registrovaných dodavatelů na zprostředkování kontaktů za účelem plnění služby dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky/ poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce / poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky / objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít / odeslat poptávku, či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / poptávek / realizaci plateb na základě smlouvy / poptávky
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním poptálu / eshopu
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, nebo e-mailem na adrese info@drevopoptavka.cz
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaný přenos dat a zaheslování přístupu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky / poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany:

Drevopoptavka.cz
Roman Ludin se sídlem Holasice 218, 664 61 Rajhrad
IČ: 01803891

(dále jen poskytovatel)

Poptávající: Poptávající je uživatel portálu, který si prostřednicvím portálu DrevoPoptavka.cz zadá poptávku. (dále jen poptávající)

2. Služby

Služba www.drevopoptavka.cz slouží ke zprostředkování nabídek od registrovaných prodejců na webu www.drevopoptavka.cz, www.drevopaliva.cz. Poptávkou je odeslaný požadavek poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele, prodejce. Server drevopoptávka.cz si vyhrazuje právo zaslané poptávky od uživatelů kontrolovat, případně ověřovat jejich autentičnost a to pomocí e-mailu, nebo telefonicky se zadavatelem poptávky. Dále tyto poptávky odesílá vhodným prodejcům dle příslušné kategorie poptávky a dle lokality, působnosti a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce.

Odeslání poptávky z DrevoPoptavka.cz je zdarma.

Podmínky zadání poptávky

 • Poptávka musí být řádně vyplněna, kontaktní údaje a popis musí odpovídat skutečnosti a musí být zadány pravdivě.
 • Poptávající souhlasí stím, že jeho poptávka bude odeslána prodejcům včetně uvedených kontaktních údajů dle zvolené kategorie.

Odstoupení od smlouvy

 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo poptávku neodeslat prodejcům. Zejména se jedná o důvodné podezření na fiktivní poptávky, reklamní nabídky a podobně.
 • Provozovatel může ukončit registraci prodejce, či zamítnout mu odeslat potávku bez udání důvodu. Zejména se jedná o případy porušení podmínek na drevopoptavka.cz
 • Poptávající, který objednávku odešle, může požádat o její storno – pokud ale již byla poptávka odeslána prodejcům nelze vzít zpět.

Závěrečné ustanovení

Provozovatel serveru neposkytuje záruku nepřetržité funknosti sytému. Zejména v důsledků neočekávaných, či plánovaných aktualizací či oprav.

Prodejce, který se registruje na portál drevopoptavka.cz souhlasí s těmito podmínkami.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2019

přihlášení

xxx